تنور گلی سنتی ثابت و سیار کوهسنگی تنها تولیدکننده بهترین تنور های سنتی گازی ثابت و سیار رستوران ها

تنظیمات نما

تصویر پس زیمنه تنها در حالت های جعبه ای،قاب بندی و گرد شده به نمایش در خواهد آمد